วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561

โหลดแนวข้อสอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทุกตำแหน่ง

โหลดแนวข้อสอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทุกตำแหน่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
เปิดสอบทูเดย์ดอทคอม หางาน งานราชการ
********************************************************สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. ภาค ก
1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1อัตรา
ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 26-30 มี.ค.61 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (Central Institute of Forensic Science-CIFS) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 6 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัคร

  • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 4 อัตรา
  • นักนิติวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศษสตร์ชีวภาพ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 9-11 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ (Central Institute of Forensic Science-CIFS) เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รวม 5 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี สมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งงานที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดรับสมัคร

  • นักนิติวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
  • นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักวิชาการเงินและบัญชี (ปริญญาตรี ฯ) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา
  • นักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี ทุกสาขา) ตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ

การรับสมัคร

  • สมัครได้ด้วยตนเอง กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กทม. ตั้งแต่วันที่ 13-19 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-27 มีนาคม พ.ศ. 2560

 


************************************************


ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ

ด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 14 ตำแหน่ง 20 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
2. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ตำแหน่งนิติกร
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
5. ตำแหน่งบรรณารักษ์
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารนิเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์
6. ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  9,300 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 700 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
7. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จำนวน  :  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
8. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี การเงิน การธนาคาร สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
9. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
10. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน  :  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
11. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศษสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
12. ตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์
จำนวน  :  4 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
13. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน  :  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
14. ตำแหน่งช่างภาพการแพทย์
จำนวน  :  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน  :  11,680 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 3,320 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  :  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชนิทัศน์

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทั้งหมด (ในวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2559 ณ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด
เอกสารแนบท้ายประกาศ  :  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดสอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                  
ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์              
สถานที่สอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                  
ประกาศผลสอบ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์                
รายงานตัว  สถาบันนิติวิทยาศาสตร์             

ติดต่อ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์